Gemeente

Het initiatief voor het Floralia Park is een samenwerking tussen de gemeente Oosterhout.

Op 19 september 2017 heeft de gemeente raad van Oosterhout unaniem ingestemd met het volgende raadsvoorstel

Datum: 17 juli 2017 Nummer raadsnota: BI.0170356 Onderwerp: Floralia in beweging – innovatie dagbesteding
Samenvatting
Voor een periode van twee jaar wordt op de locatie van de Floralia tuin een algemene voorziening voor groepsbegeleiding/dagbesteding georganiseerd. De dagbesteding krijgt een open karakter en biedt de mogelijkheid voor wijkinitiatieven om zich hierop aan te sluiten / aan te verbinden. Op deze manier worden de mogelijkheden voor dagbesteding vergroot, wordt de Floraliatuin als groene openbaar toegankelijke plek in Oosterheide behouden én wordt er meerwaarde voor de wijk gecreëerd.

Waar gaat het over?
De kloof tussen wie wel en niet zelfstandig mee kan doen in de samenleving groeit. In toenemende mate is er sprake van een nieuwe tweedeling, tussen arm en rijk waarbij opleidingsniveau en in welk gezin je wordt geboren bepalen wat je kansen zijn (zie het recente onderzoek van Brabantkennis onder de noemer ‘Mind the Gap’ over de nieuwe tweedeling in de samenleving). Dit roept de vraag op hoe je weer op het goede spoor komt als het tegen zit? Natuurlijk is dit allereerst een eigen verantwoordelijkheid, maar soms is een plek nodig waar je structuur en ritme kunt oppakken om (weer) zelfstandig mee te kunnen doen. Waar mogelijk richting werk, maar in ieder geval zinvol.

De gemeente heeft vanuit de Wmo de verantwoordelijkheid om in een zinvolle dagbesteding te voorzien voor inwoners die door bijvoorbeeld een handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan. Daarnaast is dagbesteding er ook voor ouderen met een beperking om actief te blijven, onder de mensen te zijn en/of om de mantelzorger te ontlasten. In Oosterhout zijn er in de afgelopen periode nieuwe initiatieven ontstaan voor met name ouderen. Denk aan Inloop ‘De pastorie’ in Oosteind, ‘De Buurtkamer’ in activiteitencentrum De Slotjes en Senioren Collectief Oosterhout in de Volckaert locatie ‘De Doelen’. Echter zijn de mogelijkheden voor andere doelgroepen beperkt. Daarom komt de gemeente met een tweejarig pilot voor dagbesteding op de locatie ‘Floralia’.

Innovatieve dagbesteding Doel van de pilot is om ervaringen op te doen met een nieuwe opzet van dagbesteding. In deze pilot wordt voor de duur van twee jaar geëxperimenteerd met dagbesteding als algemene voorziening. Dagbesteding als algemene voorziening verlaagd de administratieve lasten en kan bij voldoende deelnemers tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Geleerde lessen tijdens deze pilot kunnen worden gebruikt voor de nieuwe aanbesteding van dagbesteding voor de periode 2019 en verder. Ook sluit deze pilot aan op de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang waarvoor de gemeente vanaf 2020 de verantwoordelijkheid heeft. Door nu al in te zetten op een pilot
word de komende jaren ervaring opgedaan die in de uitwerking van deze doordecentralisatie kunnen worden gebruikt.

Floraliatuin behouden en aansluiting met de wijk Voor de uitvoering van deze pilot is gekozen voor de locatie Floralia tuin, omdat de stichting Floralia bij de gemeente heeft aangegeven per 31 december 2017 te gaan stoppen, de gemeente eigenaar is van de grond en vanuit de raad is door meerdere partijen aangeven dat ze de tuin willen behouden. Tevens hebben diverse inwoners van de wijk Oosterheide aangeven dat ze de tuin als groene openbaar toegankelijke voorziening in de wijk willen behouden (bewonersenquête maart 2017). Sommige inwoners hebben ook ideeën aangedragen voor een nieuwe toekomst voor de tuin.

In dit voorstel zorgt de dagbesteding voor een solide basis om de tuin te runnen en wordt de ruimte geboden aan initiatieven uit de wijk om daarop aan te sluiten (co creatie). Ook kan binnen de huidige opzet de duivenvereniging op de huidige locatie gehuisvest blijven.

Wat willen we bereiken? Uitgangspunt vanuit de Wmo is om dagbesteding in de buurt waar mensen wonen aan te bieden, dat de dagbesteding uitgaat van wat iemand wel kan (en niet van de beperking van iemand) en hij/zij door de dagbesteding zelfstandiger en meer zelfredzaam wordt.

Doelgroep en aanpak Doel is het tegengaan van eenzaamheid bij individuen die moeilijk mee kunnen komen in de samenleving en het vergroten van het sociaal netwerk van mensen bij wie dit ontbreekt. Voor bovenstaand doel wordt een nieuwe dagbestedingsvoorziening ontwikkeld waar mensen zich weer gewaardeerd en zelfverzekerd gaan voelen. Dit wordt gezien als een randvoorwaarde voor een terugkeer naar een actieve deelname aan de maatschappij. Doelgroep van het initiatief zijn mensen die middels dagbesteding aan een arbeidsritme werken of waarin de-escalatie van problemen in de persoonlijke leefsfeer gewenst is (bijvoorbeeld mensen met psychische kwetsbaarheid of mensen die eenzaam zijn). Uiteraard zijn het mensen die in staat zijn om lichamelijk werk te verrichten. Uiteraard zijn het mensen die in staat zijn om lichamelijk werk te verrichten. Mensen die niet tot deze doelgroep behoren zijn van harte welkom om als vrijwilliger in de tuin actief te zijn. De zorgaanbieder krijgt de opdracht om samen met de cliënten het onderhoud van tuin en gebouwen te verzorgen en als beheerder op te treden.

Wijkgerichte aanpak De manier waarop deze algemene Wmo-voorziening wordt opgezet zorgt voor ‘bijvangst’. Het algemene en open karakter zorgt dat er een voorziening in de wijk Oosterheide ontstaat waar buurtbewoners zelf invulling kunnen geven aan sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Deze initiatieven zijn gericht op het tegengaan van eenzaamheid bij individuen die moeilijker zelfstandig mee kunnen komen in de samenleving en beogen het sociaal netwerk van mensen te vergroten.

Uit de vele reacties naar aanleiding van het besluit van het bestuur van de Floralia stichting om te stoppen, blijken hier behoeften en ideeën voor te leven. Dit is bevestigd in de uitkomsten van de bewonersenquête (maart 2017 – onderdeel van visieontwikkeling Beneluxweg). De dagbesteding moet een voorziening worden die ook een plek biedt aan vrijwilligers en ruimte geeft aan initiatieven uit de wijk. Het koppelen van wijkbewoners, cliënten en vrijwilligers kan tevens een impuls betekenen voor initiatieven uit de wijk. Floralia is reeds een evenementenlocatie binnen het huidige evenementenbeleid en in deze opzet zal de tuin ook voor dit doel worden benut. De zorgaanbieder zal als beheerder optreden. Bij de ontwikkeling van de dagbesteding wordt daarom nadrukkelijk gekozen voor een wijkgerichte aanpak met een stuk professionele inzet voor continuïteit en om kwetsbare inwoners te kunnen begeleiden.

Visietraject Beneluxweg De Floraliatuin is onderdeel van het gebied tussen de Beneluxweg en de A27. Voor dit gebied loopt een visie ontwikkelingstraject. Vanuit het Wmo-beleidsveld is deelgenomen aan dit traject en vanuit verschillende partijen hebben aan de totstandkoming van dit voorstel bijgedragen. In verband met het stoppen van de werkzaamheden van de stichting Floralia wordt er met besluitvorming niet geacht op
Uitdraai van: 24 augustus 2017 10:24 uur Pagina: 3
de afronding van het visietraject. De gebiedsvisie voor de Beneluxweg wordt in het tweede kwartaal 2018 voor besluitvorming aan college en raad voorgelegd.

Wat gaan we daarvoor doen? Experimenteren met dagbesteding als algemene voorziening om kennis en ervaringen op te doen voor de komende aanbesteding van dagbesteding in 2019 en de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 2020. Tegelijk wordt invulling gegeven aan de breed gedragen wens om de Floralia tuin als groene en publiek toegankelijke voorziening in de wijk Oosterheide te behouden en ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Floralia in beweging is er voor cliënten, de wijk Oosterheide, Oosterhout en al haar inwoners. De verwachten resultaten van deze dagbesteding zijn als volgt (dit zijn de indicatoren voor monitoring van deze pilot en tevens de pilot Buurtkamer): – het voorkomen van eenzaamheid, isolement en depressie; – vroegtijdige signalering en voorkomen escalatie; – ondersteuning mantelzorg; – zelfredzaamheid; – zingeving.

Bron: Raadsagenda gemeenteraad Oosterhout